Общи условия за ползване на BINER-BG.COM

Уважаеми посетители, моля, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общи условия. 

Дата на актуализация: 26.10.2023.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „БИНЕР“ ООД; ЕИК: 101159421, администриращ и управляваш сайта biner-bg.com (наричан по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Ние”, „Търговец“, „Продавач“), от една страна и потребителите (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“) на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн biner-bg.com, от друга.

(2) Настоящите Общи условия се прилагат при запитване от потребител/клиент до търговеца, извършено по телефон или форма за контакт в Сайта. 

Чл. 2 Използвайки Сайта, Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на настоящите Общи условия. 

(1) С приемането на Общите условия, Вие се съгласявате да бъдат обработвани вашите лични данни на основание сключения между Вас и Сайта договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 „БИНЕР“ ООД; ЕИК: 101159421 със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стара планина“ №7А, ет.2. Телефон за връзка: +359 894 467777; E-mail: binerexport@gmail.com; Уебсайт: biner-bg.com,администрира и управлява сайтаbiner-bg.com представителен сайт, съдържащ информация относно продуктите и услугите, предлагани от „БИНЕР“ ООД при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под  „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Tърговец”, “Продавач”, “BINER-BG.COM”, “Ние” следва да се разбира biner-bg.com, управляван и администриран от “БИНЕР” ООД. 

Чл. 4 Възможностите да се свържете с biner-bg.com са следните:

(1) по телефон: +359 894 467777; 

(2) чрез имейл: binerexport@gmail.com

(3) чрез писмо до адрес: гр. Благоевград, ул. „Стара планина“ №7А, ет.2;  

(4) чрез формата за контакт в Сайта; 

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) “Посетител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда. 

(2) “Потребител” е пълнолетно физическо или юридическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда или изпраща запитване чрез форма за контакти. 

(3) „Търговец”, „Продавач“ е  “БИНЕР” ООД.  

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6 (1) Общите условия на biner-bg.com са абсолютно задължителни за всички потребители на Сайта.Всяко използване нa Сайта от Потребител/Клиент, означава, че той се е запознал с Общите условия и се е съгласил да ги спазва безусловно. 

(2) В случай, че има разпоредби в настоящите Общи условия, които се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

(3) “БИНЕР” ООД полага усилия информацията в Сайта да бъде актуална, но възможни технически грешки могат да доведат до пропуски. Поради това, “БИНЕР” ООД предварително се извинява на своите клиенти и държи да уточни, че информацията (текст и изображения), съдържаща се в Сайта, имат информативен и илюстративен характер. “БИНЕР” ООД не носи отговорност при допуснати грешки.

(4) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време, посочен в конкретната кампания.

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат променени едностранно от biner-bg.com по всяко време. Това става с актуализирането им в Сайта и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители.

Чл. 8 (1) В biner-bg.com може да се съдържат връзки към други сайтове. biner-bg.com не носи отговорност за политиката на поверителност и общи условия за ползване на уебсайтове, на които не е администратор, както и за всякаква друга информация, която може да бъде визуализирана в тях.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9 (1) Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно – логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, описания и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право, са собственост на  “БИНЕР” ООД или на трети лица, от които “БИНЕР” ООД е получило съгласие за възпроизвеждане и/или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и/или авторското право.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10 (1) Потребителят носи отговорност за всяко действие или бездействие, в резултат на което е причинило вреди на biner-bg.com, включително и пропуснати ползи. 

(2) biner-bg.com, респективно „БИНЕР“ ООД, не носи отговорност за каквито и да било загуби или вреди, пропуснати ползи, претърпени от клиент, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на страната, както и загуби или вреди, причинени от вируси, поради използване на Сайта.

VII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 11 (1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство biner-bg.com и по-конкретно  „БИНЕР“ ООД е администратор на личните данни. 

(2) biner-bg.com приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки посетител, чиито лични данни обработва biner-bg.com или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае. 

Чл. 12 Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 13 (1) Спорове, по изпълнение на услугите по направена резервация, възникнали между biner-bg.com и потребители, ще се разрешават по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

(2) Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между  “БИНЕР” ООД и потребителите е Обща Помирителна комисия със седалище Благоевград и район на действие територията на област Благоевград. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите тук: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Чл. 14  За онлайн решаване на спорове (ОРС), потребителите могат да използват и Европейската платформа, достъпна наhttps://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, позволяващ на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

IX.  ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 15 Органите, регулиращи дейността наbiner-bg.com са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Комисия за защита на конкуренцията и Национална агенция за приходите. За връзка с тах, може да използвате следните координати:

Комисия за защита на потребителите – уебсайт: www.kzp.bg; – тел.за контакт  0700 111 22- ел. адрес:  info@kzp.bg – адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6Обажданията към телефон 0700 111 22 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателяКомисия за защита на личните данни – уебсайт: www.cpdp.bg – тел. за контакт 02/91-53-518- ел. адрес: kzld@cpdp.bg  – адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Национална агенция за приходитеТД на НАП София- уебсайт: www.nap.bg;- тел. за контакт: 02/ 9859 3821; 02/ 9179124-ел. адрес: nap@nra.bg -адрес: гр. София, бул “Цар Борис III” № 215 (офис “Витоша” или гр. София, , ул. “Аксаков” № 21 (Централно управление); Комисия за защита на конкуренцията– уебсайт: www.cpc.bg – тел. за контакт:  02/9356 113-ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg  -адрес: гр. София,, бул. “Витоша” № 18